REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI FORMULARZA KONTAKTOWEGO

§ 1.

Definicje

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Administrator Danuta Nowaczyk i Robert Nowaczyk prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą „AUTOKLINIKA Spółka Cywilna“ z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Sianowska 67a, 60-453 Poznań, posiadającą numer NIP: 7811879248, email: biuro@pdrexpert.pl,

 2. Strona – strona internetowa Administratora dostępna pod adresem: https://www.pdrexpert.pl

 3. Formularz kontaktowy – usługa dostępna na Stronie, umożliwiająca przesłanie wiadomości elektronicznej do Administratora;

 4. Regulamin – niniejszy dokument;

 5. Usługa – usługa dostępna na Stronie, tj. Formularz kontaktowy;

 6. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Usługi.

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Administratora drogą elektroniczną.

 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usług należy uważnie zapoznać się z Regulaminem.

 3. Do korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 4. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.

 5. Korzystać z Usług może każda osoba, która ukończyła 16 lat lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług.

 6. Rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi niezwłocznie po aktywacji Usługi przez Użytkownika, dokonanej zgodnie z Regulaminem.

 7. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych, w tym danych osobowych.

§ 3.

Usługa Formularza kontaktowego

 1. Formularz kontaktowy pozwala na wysłanie wiadomości elektronicznej przez Użytkownika do Administratora.

 2. Dostęp do Formularza kontaktowego jest nieodpłatny.

 3. Korzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest nieograniczone czasowo.

 4. Z Usługi Formularza kontaktowego można korzystać dowolną ilość razy.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

§ 4.

Reklamacje

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

 2. Administrator jest zobowiązany na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni.

§ 5.

Dane osobowe

Danuta Nowaczyk i Robert Nowaczyk prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą „AUTOKLINIKA Spółka Cywilna“ z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Sianowska 67a, 60-453 Poznań, posiadającą numer NIP: 7811879248, email: biuro@autoklinikapoznan.pl, są administratorem Państwa danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na zasadach opisanych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://www.pdrexpert.pl.

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w korespondencji z Administratorem i w formularzu kontaktowym.

 2. Regulamin dostępny jest na Stronie nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.

 

Po gradobiciu dzwoń!

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje wszelkie pytania.
Wykorzystujemy cookies!

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czytaj więcej

Akceptuję
Akceptuję